* Nhân sự Bộ môn công tác xã hội

Ảnh

Tên và vị trí

Liên lạc

TS. Phạm Tiến Nam

(Giảng viên, Phụ trách Bộ môn Công tác xã hội)

- Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội, Hà Nội

- Thạc sỹ Công tác xã hội, Đại học Phụ nữ Philippines, Philippines

- Tiến sỹ Công tác xã hội, Đại học Quốc Gia Philippines, Philippines

ptn1@huph.edu.vn

ThS. Vũ Thị Thanh Mai

(Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội)

- Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội, Hà Nội

- Thạc sỹ Công tác xã hội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

vttm@huph.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Xuân Phong

(Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội)

- Cử nhân tâm lý lâm sàng Pháp ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

- Thạc sỹ tâm lý lâm sàng trẻ em và thanh thiếu niên, Đại học Université Toulouse - Jean Jauré

nxp@huph.edu.vn

Nguyễn Kim Oanh 
( Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội ) 
- Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Thăng Long 
- Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học Thăng Long 
nko@huph.edu.vn
Hoàng Tuyết Mai 
( Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội ) 
- Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động - Xã hội Hà Nội 
- Nghiên cứu sinh Công tác xã hội, Học viện Khoa học Xã hội
htm@huph.edu.vn