Ảnh Tên và vị trí đảm nhiểm Liên hệ

TS.Trương Quang Tiến
Trưởng Bộ môn Giáo dục sức khỏe, Khoa các KHXH – Hành vi & GDSK, Trường Đại học Y tế công cộng
Thạc sĩ - Đại học Y tế công cộng (1999)

 

tqt@huph.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương

Phó Hiệu trưởng, giảng viên bộ môn Giáo dục sức khỏe, Khoa các KHXH – Hành vi & GDSK, Trường Đại học Y tế công cộng

Tiến sỹ Đại học Tổng hợp Kĩ thuật Queensland, Úc

 

 

nth@huph.edu.vn

Ths. Nguyễn Trung Kiên
Giảng viên, Bộ môn Giáo dục sức khỏe, Khoa các KHXH – Hành vi & GDSK, Trường Đại học Y tế công cộng
Đại học Roehampton University of London; Chuyên ngành: Nghiên cứu xã hội

 

ntk1@huph.edu.vn

 

Ths. Nguyễn Thị Nga
Giảng viên, Bộ môn Giáo dục sức khỏe, Khoa các KHXH – Hành vi & GDSK, Trường Đại học Y tế công cộng
Cử nhân - Đại học Ytế Công cộng

Thạc sỹ Y tế công cộng, trường Đại học Mahidol, Vương quốc Thái Lan

ntn5@huph.edu.vn