Các ấn phẩm

  1. Đánh giá chương trình Nâng cao sức khỏe. Nhà xuất bản Lao động và xã hội, 2012.
  2. Truyền thông sức khỏe. Nhà xuất bản Lao động và xã hội, 2012.
  3. Vận động trong thực hành nâng cao sức khỏe.
  4. Tiếp  thị xã hội – Nguyên tắc và ứng dụng trong y tế công cộng. Nhà xuất bản Lao động và xã hội, 2012.
  5. Giáo trình Nâng cao sức khoẻ - Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân YTCC.
  6. Tài liệu giảng dạy môn Nâng cao sức khoẻ - Tài liệu giảng dạy cho Thạc sĩ và chuyên khoa I YTCC.
  7. Giảng dạy hiệu quả: Tài liệu giảng dạy dành cho Cán bộ y tế (Tài liệu dịch).
  8. Tài liệu giảng dạy môn Tiếp thị xã hội - Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân và Thạc sĩ YTCC.
  9. Tài liệu học tập dựa trên vấn đề môn Tiếp thị xã hội - Tài liệu giảng dạy cho Thạc sĩ YTCC.
  10. Tài liệu học tập dựa trên tình huống môn Nâng cao sức khỏe - Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân YTCC.

Tài liệu học tập dựa trên tình huống các môn thuộc định hướng chuyên ngành TT-GDSK - Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân YTCC chuyên ngành TT-GDSK.