* Chương trình đào tạo của Bộ môn Công tác xã hội

Danh mục các môn học do Bộ môn phụ trách

1. An sinh xã hội (2 TC - môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 1 cho cử nhân công tác xã hội)

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về an sinh xã hội; các nội dung trong lý thuyết hiện đại về an sinh xã hội; mối quan hệ của an sinh xã hội với một số vấn đề xã hội khác như việc làm, thu nhập, kinh tế, hội nhập quốc tế và công tác xã hội; một số mô hình an sinh xã hội trên thế giới; mô hình và hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.

2. Chính sách xã hội (2 TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 1 cho cử nhân công tác xã hội)

Môn học sẽ trang bị cho sinh viên khái niệm, chức năng và yêu cầu đối với chính sách xã hội; quy trình của chính sách xã hội và mối quan hệ với công tác xã hội; một số chính sách xã hội cơ bản tại Việt Nam, đặc biệt chính sách an sinh xã hội cho nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương ở Việt Nam hiện nay.

3. Đại cương về công tác xã hội (2TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 1 cho cử nhân công tác xã hội)

Môn học sẽ cung cấp kiến thức tổng quát về công tác xã hội chuyên nghiệp: Những vấn đề lý luận về công tác xã hội; Một số lý thuyết ứng dụng trong công tác xã hội; Thực hành công tác xã hội là cơ sở tiếp cận, học tập, nghiên cứu các môn học chuyên ngành công tác xã hội khác (Công tác xã hội cá nhân – gia đình, công tác xã hội nhóm và phát triển cộng đồng…). Môn học này cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chính sách, luật pháp và định hướng phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam.

4. Công tác xã hội với cá nhân và gia đình (3TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 2 cho cử nhân công tác xã hội)

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên hệ thống lý luận về công tác xã hội cá nhân và gia đình, những lý thuyết công tác xã hội cá nhân ứng dụng trong việc giải quyết vấn đề của thân chủ. Từ đó, sinh viên nắm được tiến trình thực hành và sử dụng được một số kỹ năng, kỹ thuật tác nghiệp khi làm việc với bệnh nhân và gia đình tại các cơ sở y tế.

5. Thực hành công tác xã hội với cá nhân (3TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 2 cho cử nhân công tác xã hội)

Thực hành Công tác xã hội cá nhân được giảng dạy sau khi sinh viên đã hoàn thành môn học Công tác xã hội cá nhân. Quá trình thực hành được chia làm 3 giai đoạn với nhiệm vụ cụ thể: Phần đầu sinh viên được hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng và công cụ để thực hành tại các cơ sở y tế; Phần thứ hai sinh viên trực tiếp thực hành các kỹ năng của công tác xã hội cá nhân vào giải quyết khó khăn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân tại các cơ sở y tế; Phần cuối cùng sinh viên phải hoàn thiện báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân và báo cáo trước lớp, đơn vị thực hành dưới sự hướng dẫn, đánh giá của giảng viên và kiểm huấn viên.

 

6. Công tác xã hội với nhóm (2TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 2 cho cử nhân công tác xã hội)

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác xã hội nhóm và các bước thực hiện trong tiến trình công tác xã hội nhóm. Từ đó, sinh viên có kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để có thể hỗ trợ và can thiệp các buổi sinh hoạt nhóm cho bệnh nhân và gia đình tại các cơ sở y tế.

7.  Quản lý trường hợp trong công tác xã hội (2TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 3 cho cử nhân công tác xã hội)

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên hệ thống lý luận chung về quản lý trường hợp, tiến trình quản lý trường hợp và một số kỹ năng cơ bản trong quản lý trường hợp với các nhóm đối tượng đặc thù tại các cơ sở ý tế.

 

8. Quản trị ngành công tác xã hội (3TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 3 cho cử nhân công tác xã hội)

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát chung về quản trị ngành công tác xã hội (khái niệm, mục đích, vai trò của quản trị công tác xã hội; yêu cầu, nhiệm vụ , nguyên tắc hành động của nhà quản trị công tác xã hội; một số lý thuyết cơ bản vận dụng trong quản trị công tác xã hội); các kỹ năng quản trị công tác xã hội ở cấp độ tổ chức và nhân viên. Qua đó, giúp người học đảm nhận tốt chức năng nhà quản lý, tổ chức cơ sở trong lĩnh vực y tế.

9. Tham vấn trong công tác xã hội (3TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 3 cho cử nhân công tác xã hội)

Môn học giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, mục tiêu nhiệm vụ của tham vấn; Khái quát quá trình hình thành và phát triển tham vấn trên thế giới và Việt Nam, sự giao thoa của nó với một số ngành trợ giúp lân cận như Tâm lí học, Công tác xã hội, Tâm thần học và một số quan điểm tiếp cận thân chủ trong thực hành thăm khám tâm lí của con người để làm rõ tính chất khoa học của môn Tham vấn thực hành. Các kiến thức về xây dựng mối quan hệ tham vấn dựa trên nền tảng của sự tôn trọng và tin tưởng giữa nhà tham vấn và thân chủ trong thực hành nghề giúp cho sinh viên có quan niệm đúng đắn về thân chủ và vấn đề của thân chủ, hướng sinh viên đến cách nhìn chuyên nghiệp về tham vấn với những phẩm chất và năng lực thực hành nghề. Để giúp cho sinh viên nâng cao khả năng thực hành nghề, môn học cung cấp sinh viên kiến thức về đạo đức và pháp lí trong thực hành ca; hướng dẫn một số kĩ năng tham vấn cơ bản và quy trình tham vấn tại các cơ sở y tế.

10. Thực hành công tác xã hội với nhóm (3TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 3 cho cử nhân công tác xã hội)

Thực hành Công tác xã hội nhóm được giảng dạy sau khi sinh viên đã hoàn thành môn học Công tác xã hội nhóm. Quá trình thực hành được chia làm 3 giai đoạn với nhiệm vụ cụ thể: Phần đầu sinh viên được hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng và công cụ để thực hành tại cơ sở y tế; Phần thứ hai sinh viên trực tiếp thực hành các kỹ năng của công tác xã hội nhóm vào giải quyết vấn đề của nhóm thân chủ tại cơ sở y tế; Phần cuối cùng sinh viên phải hoàn thiện báo cáo thực hành công tác xã hội nhóm và báo cáo trước lớp, đơn vị thực hành dưới sự hướng dẫn, đánh giá của giảng viên và kiểm huấn viên.

11.  Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe trẻ em (2TC – môn học tự chọn, giảng dạy vào năm thứ 3 cho cử nhân công tác xã hội)

            Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về trẻ em và quan tâm đến đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, môn học giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm tâm, sinh lý, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của trẻ em. Ngoài ra, môn học sẽ cung cấp sinh viên những kiến thức về luật pháp, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các mô hình và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên thế giới và tại Việt Nam. Từ đó, sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng, tiến trình trong Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội nhóm, Phát triển cộng đồng, Tham vấn tâm lý để trợ giúp cho trẻ em.

12. Phát triển cộng đồng (3 TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 3 cho cử nhân công tác xã hội)

            Môn học này cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về phát triển cộng đồng và các bước thực hiện trong tiến trình phát triển cộng đồng. Từ đó, sinh viên có kỹ năng và kỹ thuật cần thiết trong các chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

13. Công tác xã hội trong bệnh viện (3 TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 3 cho cử nhân công tác xã hội)

            Môn học sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức về khái niệm, mục đích, vai trò, nguyên tắc đạo đức, và một số mô hình công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam và trên thế giới giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về công tác xã hội trong bệnh viện. Đồng thời, môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức kỹ năng, quy trình thực hiện công tác xã hội trong bệnh viện và một số văn bản liên quan đến công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe giúp sinh viên vận dụng được các phương pháp công tác xã hội trong trợ giúp cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đội ngũ cán bộ y tế trong bệnh viện.

14. Thực hành phát triển cộng đồng (3 TC – môn học bắt buộc, giảng dạy vào năm thứ 4 cho cử nhân công tác xã hội)

Thực hành phát triển cộng đồng được giảng dạy sau khi sinh viên đã hoàn thành môn học Phát triển cộng đồng. Quá trình thực hành được chia làm 3 giai đoạn với nhiệm vụ cụ thể mà sinh viên phải thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên: Phần đầu sinh viên được hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng, và công cụ phục vụ cho thực hành tại cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; Phần thứ hai sinh viên lựa chọn cộng đồng, đánh giá cộng đồng, họp dân, đánh giá vấn đề và lựa chọn vấn đề ưu tiên; triển khai các hoạt động phát triển cộng đồng, lượng giá và kế thúc hoạt động; Phần cuối cùng, sinh viên phải hoàn thiện báo cáo thực hành phát triển cộng đồng và báo cáo trước lớp, địa phương dưới sự hướng dẫn, đánh giá của giảng viên và kiểm huấn viên.

15. Truyền thông trong công tác xã hội (2TC – môn học tự chọn, giảng dạy vào năm thứ 4 cho cử nhân công tác xã hội)

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về truyền thông, truyền thông trong công tác xã hội; Cung cấp một số kỹ năng trong vận động, cộng tác với truyền thông đại chúng và cách thức, phương pháp để lập kế hoạch truyền thông trong công tác xã hội mang thông điệp nhằm trợ giúp cho thân chủ đưa ra các quyết định liên quan để giải quyết quyết vấn đề của bản thân, gia đình và cộng đồng.

16. Xây dựng và quản lý dự án trong công tác xã hội (2TC – môn học tự chọn, giảng dạy vào năm thứ 4 cho cử nhân công tác xã hội)

            Môn học sẽ giúp cho sinh viên có hiểu biết cơ bản về dự án, quản lý dự án, các bước xây dựng dự án và các kỹ năng cần có ở người quản lý dự án nhằm thực hiện các hoạt động của dự án để giải quyết các vấn đề trong công tác xã hội, đặc biệt vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.