Các dự án nghiên cứu bộ môn tham gia thực hiện

 1. Tác động của trồng thuốc lá đến cuộc sống, sức khỏe của người dân trồng thuốc lá và môi trường: Một nghiên cứu ban đầu (2007). Hợp tác cùng Hội YTCC Việt Nam.
 2. Sinh đẻ của cộng đồng dân tộc thiểu số: nghiên cứu định tính tại Bình Định - Dự án của 
 3. Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) (2007).
 4. Nâng cao sức khoẻ tâm thần cho học sinh của hai trường phổ thông cơ sở tại Hà Nội – Chương trình thử nghiệm (2007 -2008) - Đề tài cấp Bộ.
 5. Xây dựng công cụ đo lường chất lượng cuộc sống của người cao tuổi Việt Nam (2006-2008) - Đề tài cấp Bộ.
 6. Nâng cao sức khoẻ tâm thần cho học sinh của hai trường phổ thông cơ sở tại Hà Nội - Chương trình thử nghiệm - (2007 -2008) - Đề tài cấp Bộ.
 7. Nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân y tế công cộng định hướng chuyên ngành Nâng cao sức khoẻ - 2009.
 8. Dự án Can thiệp nâng cao sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn cho thanh thiếu niên tại Chí Linh, Hải Dương (2010-2012).
 9. Đánh giá nhu cầu đào tạo về Truyền thông-Giáo dục sức khỏe áp dụng tiếp cận của KHXH - Cấu phần của dự án CDC tại Việt Nam (2011).
 10. Nghiên cứu ban đầu về SKSS và sức khỏe trẻ em ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Hợp tác với tổ chức Child Fun (2011).
 11. Nghiên cứu dọc về Sức khỏe vị thành niên và thanh niên ở vùng đô thị của huyện Chí Linh, Hải Dương – Vai trò của cha mẹ đối với sức khỏe vị thành niên và thanh niên (2006-2013).
 12. Dự án can thiệp nâng cao sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn cho thanh thiếu niên thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (2009-2013).