Danh mục các môn học chính do bộ môn phụ trách

1. Nâng cao sức khoẻ 

Nâng cao sức khỏe (NCSK) giảng cho cử nhân YTCC hệ VLVH, thạc sĩ YTCC và chuyên khoa I YTCC cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hành vi sức khỏe, các yếu tố quyết định vấn đề sức khỏe, cách tiếp cận toàn diện, các phương pháp và kỹ năng cơ bản để giải quyết vấn đề sức khỏe thông qua việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá chương trình NCSK. Dựa trên nền tảng cơ bản về khoa học quản lí, khoa học chính sách, xã hội học, môn học này trang bị kiến thức và kĩ năng phân tích sâu các vấn đề sức khỏe đặc biệt là về khía cạnh xã hội trên cơ sở đó tập trung can thiệp một cách phù hợp và toàn diện từ truyền thông thay đổi hành vi đến tạo môi trường thuận lợi duy trì hành vi lành mạnh… cũng như các giải pháp khác góp phần giải quyết vấn đề.

Với đối tượng Thạc sĩ QLBV, môn NCSK cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hành vi sức khỏe, các yếu tố quyết định vấn đề sức khỏe, cách tiếp cận toàn diện, các phương pháp và kỹ năng cơ bản để thay đổi hành vi của các đối tượng đích, đặc biệt là các đối tượng gắn liền với cơ sở dịch vụ y tế (bệnh viện) ; đề cập các tiêu chí của bệnh viện NCSK do WHO khuyến cáo. Dựa trên nền tảng về khoa học quản lí, khoa học chính sách, xã hội học, môn học này trang bị kiến thức và kĩ năng để phân tích vấn đề và lập kế hoạch NCSK tại cơ sở y tế nói chung và bệnh viện nói riêng góp phần giải quyết các vấn đề sức khỏe và cải thiện sức khỏe người dân.

Với đối tượng cử nhân YTCC hệ chính quy, đến học kỳ 6, sinh viên sẽ đăng ký để học theo định hướng chuyên ngành Truyền thông - Giáo dục sức khỏe (TT-GDSK). Bắt đầu từ học kỳ này, sinh viên được cung cấp kiến thức chuyên ngành về TT-GDSK thông qua các môn học như: Truyền thông sức khỏe, Vận động trong thực hành NCSK, Lập kế hoạch chương trình NCSK, Đánh giá chương trình NCSK.

2. Tiếp thị xã hội (Giảng dạy cho Thạc sĩ YTCC và Cử nhân YTCC hệ chính quy và vừa làm vừa học)

Tiếp thị xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược can thiệp để nâng cao sức khỏe. Tiếp thị xã hội mang các thông điệp nâng cao sức khỏe, các sản phẩm tiếp thị đến với đối tượng đích thông qua các chương trình xúc tiến sản phẩm tiếp thị xã hội, giúp cá nhân chủ động đưa ra những quyết định liên quan đến việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, của gia đình và cộng đồng.

Hiện tại, môn học này được thiết kế là môn học tự chọn cho đối tượng cử nhân YTCC hệ chính quy và Thạc sĩ YTCC.