* Nhân sự Bộ môn công tác xã hội

Ảnh

Tên và vị trí

Liên lạc

TS. Phạm Tiến Nam

(Giảng viên, Trưởng Bộ môn Công tác xã hội)

- Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội, Hà Nội

- Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học Phụ nữ Philippines, Philippines

- Tiến sĩ Công tác xã hội, Đại học Quốc Gia Philippines, Philippines

ptn1@huph.edu.vn

ThS. Vũ Thị Thanh Mai

(Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội)

- Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội, Hà Nội

- Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

vttm@huph.edu.vn

 ThS. Nguyễn Kim Oanh 
( Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội ) 
- Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Thăng Long.
- Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học Thăng Long.

nko@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Phương
( Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội ) 
- Cử nhân Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Thạc sĩ Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

ntp@huph.edu.vn

NCS. Bùi Thị Phương

Cử nhân xã hội học, khoa Xã hội học, đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

Thạc sĩ xã hội học, khoa Xã hội học, đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

Nghiên cứu sinh xã hội học, khoa Xã hội học, đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

bth@huph.edu.vn