2019-2021: Nghiên cứu can thiệp hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ nhỏ dưới 1 tuổi bằng ứng dụng di động (VBF)

2017 - 2020: Nghiên cứu thực trạng, xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại Việt Nam. Đề tài cấp Bộ

2017 - 2018: Dự án Xây dựng đề cương nghiên cứu về tăng cường sử dụng dịch vụ xã hội trong nhóm dân tộc thiểu số (SIC). Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và UK, Nigreria, Keynia, Ấn Độ

2016 - 2019: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, phương pháp chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng. Đề tài cấp nhà nước