* Tài liệu ấn phẩm của Bộ môn Công tác xã hội

- Phạm Tiến Nam. (2017). Công tác xã hội trong bệnh viện.  Đại học Y tế công cộng.

- Vũ Thị Thanh Mai & Nguyễn Xuân Phong. (2017). Tham vấn tâm lý trong công tác xã hội tại bệnh viện. Đại học Y tế công cộng.