Hiện nay bộ môn đang trực tiếp điều phối và giảng dậy các môn học liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và các nhóm yếu thế trong xã hội. Cụ thể:

Chương trình sau đại học:

Môn Dân số và Phát triển cho Thạc sỹ Y tế công cộng định hướng nghiên cứu

Môn Dân số học cơ bản cho Chuyên khoa I Y tế công cộng (bao gồm cả đào tạo từ xa)

Môn Sức khỏe bà mẹ, trẻ em cho Thạc sỹ Y tế công cộng, Chuyên khoa I Y tế công cộng (bao gồm cả đào tạo từ xa)

Môn Phương pháp nghiên cứu định tính cho Thạc sỹ Y tế công cộng, Thạc sỹ Quản lý bệnh viện (bao gồm cả đào tạo từ xa), Nghiên cứu sinh

Môn Phương pháp nghiên cứu định tính nâng cao cho Thạc sỹ Y tế công cộng định hướng nghiên cứu, Nghiên cứu sinh

Chương trình đại học:

Môn Dân số và Phát triển cho Cử nhân Y tế công cộng (hệ chính qui và hệ tại chức)

Môn Sức khỏe sinh sản cho Cử nhân Y tế công cộng (hệ chính qui và hệ tại chức)

Môn Phương pháp nghiên cứu định tính cho Cử nhân Y tế công cộng (hệ chính qui và hệ tại chức)

Môn Giới và phát triển cho Cử nhân công tác xã hội (Chính quy)

Môn Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ cho Cử nhân Công tác xã hội (Chính quy)

Môn Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe với người di cư cho Cử nhân Công tác xã hội (Chính quy)

Môn Công tác xã hội  với người nghiện ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho Cử nhân Công tác xã hội (Chính quy)

Môn Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho Cử nhân Công tác xã hội (Chính quy)

Môn Công tác xã hội trong chăm sóc người nghèo và người dân tộc thiểu số cho Cử nhân Công tác xã hội (Chính quy)