Danh mục các môn học do bộ môn phụ trách

1. Tâm lý y học và y đức (Giảng dạy cho Cử nhân YTCC hệ chính quy, vừa làm vừa học)

Môn Tâm lý y học và y đức được ghép lại từ 2 môn Tâm lý học Sức khỏe và Đạo đức trong thực hành YTCC theo khung chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Để phù hợp với chương trình đào tạo của Trường Đại học YTCC, môn này được tách thành 2 cấu phần: Tâm lý Y học và Y đức 1 - tập trung chủ yếu vào phần Tâm lý học Sức khỏe (giảng vào học kỳ 2) và Tâm lý Y học và Y đức 2 - tập trung chủ yếu vào phần Đạo đức trong thực hành YTCC (giảng vào học kỳ 7 cho cử nhân chính quy và học kỳ 8 cho cử nhân vừa làm vừa học).

Tâm lý học Sức khỏe (TLHSK) là một chuyên ngành tập trung vào ứng dụng và phát triển các lý thuyết, khái niệm và phương pháp tâm lý để nghiên cứu các mối quan hệ giữa các yếu tố tâm lý và tình trạng sức khỏe của các cá nhân. TLHSK được đưa vào chương trình giảng dạy cho cử nhân YTCC với mục đích giúp sinh viên YTCC có khả năng áp dụng cách tiếp cận của TLHSK trong xác định và phân tích những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng áp dụng kĩ năng tâm lý giao tiếp trong tiếp cận cộng đồng để xác định và can thiệp vấn đề sức khỏe ưu tiên.

Đạo đức trong thực hành YTCC cung cấp cho học viên cách tiếp cận khoa học trong thảo luận và ứng dụng các vấn đề đạo đức và giá trị trong y tế công cộng. Môn học được thiết kế nhằm giúp học viên xác định được các vấn đề/chủ đề cần thảo luận - những vấn đề/chủ đề mà những người hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng luôn gặp phải và buộc họ phải bàn luận sâu về những mâu thuẫn về giá trị và đạo đức phát sinh trong khi áp dụng những kiến thức y tế công cộng vào thực tế.

2. Nhân học Ytế & Xã hội học Sức khỏe (Giảng dạy vào học kỳ 3 cho đối tượng Cử nhân YTCC hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học)

Nhân học được định nghĩa là "một ngành nghiên cứu tổng hợp về con người, cụ thể là nguồn gốc, sự phát triển, các tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo, ngôn ngữ, nghệ thuật và các tạo vật của con người”. Nhân học y tế là một phân ngành của nhân học nhằm ápdụng tiếp cậnlýthuyết của nhân học để phân tích và giải thích các vấn đề về y tế và sức khỏe.

Xã hội học được định nghĩa là ngành khoa học xã hội nghiên cứu về xã hội và hành vi xã hội của con người. Xã hội học sức khỏe là một phân ngành của Xã hội học nhằm áp dụng các tiếp cận lý thuyết xã hội học để phân tích và giải thích các vấn đề y tế và sức khỏe.

Từ năm học 2010-2011, môn Xã hội học sức khỏe và môn Nhân học y tế ứng dụng được ghép vào thành môn Nhân học Ytế & Xã hội học Sức khỏe  giảng dạy cho cử nhân YTCC hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học. Trong khóa học này, sinh viên được giới thiệu các khái niệm của xã hội học và nhân học để giải thích các vấn đề sức khỏe như: cấu trúc xã hội, các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe, văn hóa, hòa nhập xã hội v.v và các lý thuyết quan trọng của Nhân học và Xã hội học như Lý thuyết cấu trúc - chức năng, Tiếp cận phiên giải văn hoá, Mô hình Sinh thái - Xã hội..