ThS. Lê Thị Hải Hà

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Xã hội học
  • Experience
  • Email

Cử nhân Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học Việt nam
Nghiên cứu sinh về y tế công cộng, Đại học Công nghệ Queensland, Australia.