Bộ môn Giáo dục sức khỏe thuộc Khoa các Khoa học xã hội - Hành vi và Giáo dục sức khỏe. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn học: Nâng cao sức khỏe, Lập kế hoạch Nâng cao sức khỏe, Đánh giá chương trình nâng cao sức khỏe, Vận động trong chương trình nâng cao sức khỏe, Nâng cao sức khỏe tại bệnh viện, Tiếp thị xã hội, Tiếp thị bệnh viện, Phương pháp dạy – học cho các lớp Cử nhân, Cao học Y tế công cộng, và Cao học Quản lý bệnh viện, Chuyên khoa II Y tế công cộng, Chuyên khoa II Tổ chức và Quản lý Y tế. Bộ môn đang giảng dạy chương trình đào tạo Cử nhân y tế công cộng định hướng chuyên ngành Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ.  Bên cạnh đó bộ môn cũng chủ trì và tham gia các nghiên cứu khoa học về các chủ đề liên quan; phối hợp, cộng tác với các đối tác trong và ngoài trường trong các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn, nghiên cứu các chủ đề chuyên ngành.