2018 - 2020: Những vấn đề cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số nước ta trong giai đoạn hiện nay
2017-2020: Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp nhằm tăng cường CSSK người cao tuổi tại Việt Nam
2017-2018: Social inclusive cities. A joint project between Universities, NGOs and policy/practice partners in India, Kenya, Nigeria, the UK and Vietnam
2016-2019: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, phương pháp chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng. Đề tài cấp nhà nước
2014-2016: Improving acceptability of ethnic minority midwives by local community and health system in mountainous provinces in Việt Nam
2014-2015: Policy process, implementation experience, historical lessons and international dissemination of maternal and infant health and child nutrition in Viet Nam
2014-2015: Nghiên cứu tăng cường sức khỏe trẻ sơ sinh tại các vùng núi tại Trung Quốc và Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2014-2015: Nghiên cứu tăng cường sự chấp nhận với dịch vụ được cung cấp bởi cô đỡ thôn bản tại các tỉnh miền núi Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2013-2015: Thực trạng sức khỏe sinh sản, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và xây dựng mô hình can thiệp tăng cường sự tiếp cận dịch vụ CSSKSS cho nữ lao động di cư tại khu công nghiệp. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC
2013-2014: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe và đề xuất các giải pháp tăng cường bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2012-2014: Cải cách đào tạo y tế tại 5 nước Châu Á: Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. BYT 
2012-2013: Đánh giá nhu cầu và thiết kế mô hình can thiệp chi phí hiệu quả về làm mẹ an toàn/cấp cứu sản khoa và Kế hoạch hóa gia đình tại Ninh Thuận và Kon Tum giai đoạn 2012 – 2016. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2012-2013: Quá trình chính sách bảo hiểm y tế hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2011-2012: Rà soát nghiên cứu SKSS ở Việt Nam giai đoạn 2006- 2010. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2011-2012: Tỷ số giới tính khi sinh: Quan niệm về gia đình lý tưởng tại huyện Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC
2011: Nghiên cứu mối liên hệ giữa bạo lực gia đình và HIV/AIDS. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2009-2012: Dự án nghiên cứu HESVIC - Cải thiện quy định trong hệ thống y tế để đảm bảo tiếp cận công bằng với các dịch vụ Chắc sóc sức khỏe bà mẹ có chất lượng tại Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, 2009-2012. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2009: Nghiên cứu rà soát về người đỡ đẻ có kĩ năng tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC
2008-2011: Tăng cường áp dụng Kiến thức vào thực hành Chăm sóc sức khỏe trẻ Sơ sinh – NeoKIP. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. BYT
2008-2009: Quan điểm, thái độ của những người sử dụng Blog Yahoo 360 về tình dục nhìn từ sự kiện “Vàng Anh”. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2008: Nghiên cứu dọc về mối liên hệ giữa cha mẹ và vị thành niên/thanh niên tại CHILILAB. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2008: Rà soát nghiên cứu SKSS cho đồng bào dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2007. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2006-2012: Tăng cường năng lực đào tạo về Y tế công cộng tại trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2006-2012. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2006-2008: Dự án nghiên cứu HEPVIC - Chính sách về chăm sóc bà mẹ tại Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, 2006-2008. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC
2006: Rà soát nghiên cứu SKSS ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2005. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2005-2011:  Tăng cường năng lực Y tế công cộng trong lĩnh vực chăm sóc và phòng chống HIV tại Việt Nam. Dự án phối hợp với Trung tâm Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2005-2007: Can thiệp cộng đồng hướng tới chẩn đoán sớm chửa ngoài tử cung tại Chí Linh, Hải Dương. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2005: Nhận thức về vô sinh tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2004: Tập quán Chăm sóc sau sinh của phụ nữ tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Đại học Mahidol Thailand 
2003-2007: Sử dụng chỉ số DALYs trong đo lường và đánh giá gánh nặng một số bệnh tật tại cơ sở thực nghiệm Chí Linh, Hải Dương. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. BYT 
2003: Các vấn đề về bạo hành và buôn bán phụ nữ qua biên giới tại Thái Lan. Trung tâm nghiên cứu Chính sách y tế, Đại học Mahidol Thái Lan 
2001-2004: Tăng cường năng lực đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. BYT
2001-2003:  Tăng cường năng lực đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2001-2002: Đánh giá Kiến thức - Thái độ - Thực hành (KAP) ở các bà mẹ về phòng chống trẻ đẻ nhẹ cân. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2001-2002: Đánh giá chiến dịch truyền thông về sử dụng thuốc tránh thai IDEAL. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2000-2002: Sự tham gia của nam giới trong Kế hoạch hoá gia đình tại vùng nông thôn Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
2000:  Sự trưởng thành tính dục và thực hành vệ sinh nữ giới: Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
1999-2000: Phân tích tình hình hệ thống Sức khỏe sinh sản tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC
1999-2000: Tình hình rau tiền đạo tại Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh năm 1999-2000. Đại học Y Hà Nội.
1999: Đánh giá nhu cầu đào tạo về Kinh tế y tế cho các nhà hoạch định và quản lý chính sách. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC
1998-2000:  Xây dựng chương trình đào tạo về Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cho đối tượng thạc sỹ Y tế công cộng tại trường Y tế công cộng. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC
1998-2000: Tăng cường năng lực quản lý về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ y tế cấp huyện ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC
1998: Hoạt động của Y tế tư nhân. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC 
1998:

Hành vi sử dụng thuốc ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. ĐHYTCC