• Khoa Các khoa học xã hội - Hành vi và Giáo dục sức khỏe

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Tầng 4, Nhà A

  Email: khxh@huph.edu.vn

   

 • Bộ môn Giáo dục sức khỏe

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Phòng 420, Tầng 4, nhà A

  Trưởng bộ môn: Trương Quang Tiến, email: tqt@huph.edu.vn

   

 • Bộ môn Xã hội học sức khỏe

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Phòng 422, Tầng 4, nhà A

  Phụ trách bộ môn: Nguyễn Thái Quỳnh Chi, email: nqc@huph.edu.vn

   

 • Bộ môn Dân số và Sức khỏe sinh sản

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Phòng 418, Tầng 4, nhà A

  Phó trưởng bộ môn: Lê Thị Vui, email: ltv@huph.edu.vn; Lê Minh Thi, email: ltm@huph.edu.vn

   

 • Bộ môn Phòng chống HIV/AIDS

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Phó trưởng bộ môn: Hồ Thị Hiền, email: hth1@huph.edu.vn

   

 • Bộ môn Công tác xã hội

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Phòng 424 Nhà A

  Phụ trách bộ môn: Phạm Tiến Nam, email ptn1@huph.edu.vn