Khoa Khoa học xã hội và Hành vi thuộc trường đại học Y tế công cộng được thành lập từ năm 2001. Khoa bao gồm 3 bộ môn và 16 giảng viên. Mục tiêu cơ bản là đào tạo những học viên có năng lực cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi để ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực Y tế công cộng. Ngoài ra, khoa còn đào tạo sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội có kỹ năng thực hành nghề công tác xã hội; có khả năng nghiên cứu, phát hiện và giúp cá nhân, nhóm và cộng đồng giải quyết vấn đề xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh việc đào tạo, nghiên cứu và tư vấn cũng là những nhiệm vụ quan trọng của khoa. Khoa Khoa học xã hội và Hành vi đã có nhiều nghiên cứu cấp cơ sở, cấp bộ và hợp tác với nhiều tổ chức và các trường đại học trong nước cũng như quốc tế..