• Đào tạo, điều phối chương trình đào tạo cử nhân Y tế công cộng và cử nhân Công tác xã hội.
  • Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ  Y tế công cộng và Quản lý bệnh viện.
  • Đào tạo Chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2 tổ chức quản lý y tế.
  • Giảng dạy các lớp đào tạo lại và ngắn hạn cho các đối tượng khác nhau đang làm việc trong lĩnh vực y tế.
  • Nghiên cứu khoa học và tư vấn, góp phần phục vụ cho công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.