Bộ môn Xã hội học - Giáo dục sức khỏe thuộc Khoa các Khoa học xã hội và Hành vi. Nhiệm vụ của bộ môn là giảng dạy các môn: Nhân học Y tế & Xã hội học Sức khoẻ, Tâm lý Yhọc và Y đức, Nâng cao sức khỏe, Lập kế hoạch Nâng cao sức khỏe, Đánh giá chương trình nâng cao sức khỏe, Vận động trong chương trình nâng cao sức khỏe, Nâng cao sức khỏe tại bệnh viện, Tiếp thị xã hội, Tiếp thị bệnh viện, Phương pháp dạy – học cho các đối tượng cử nhân Y tế Công cộng (YTCC) hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, Cao học Y tế công cộng, Cao học Quản lý bệnh viện, Chuyên khoa II Y tế công cộng, Chuyên khoa II Tổ chức và Quản lý Y tế. Các môn học được giảng dạy nhằm trang bị cho học viên các tiếp cận lý thuyết của khoa học xã hội và khả năng ứng dụng các tiếp cận lý thuyết để phân tích được các yếu tố tâm lý, văn hóa, xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật của các nhóm đối tượng đích cụ thể. Bên cạnh đó, giảng viên của bộ môn cũng tham gia giảng dạy, điều phối các môn học khác thuộc Khoa, và phối hợp, cộng tác với các đơn vị trong và ngoài trường trong các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn, nghiên cứu khoa học xã hội về sức khoẻ.