ThS. Đinh Thu Hà

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công công
  • Experience
  • Email

Cử nhân Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.

Thạc sỹ Y tế công cộng, Viện Y học nhiệt đới Antwerp, Bỉ