Ths. Nguyễn Thị Nga

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công công
  • Experience
  • Email

Giảng viên, Bộ môn Giáo dục sức khỏe, Khoa các KHXH – Hành vi & GDSK, Trường Đại học Y tế công cộng
Cử nhân - Đại học Ytế Công cộng

Thạc sỹ Y tế công cộng, trường Đại học Mahidol, Vương quốc Thái Lan