Ths. Nguyễn Trung Kiên

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ xã hội học
  • Experience
  • Email

Giảng viên, Bộ môn Giáo dục sức khỏe, Khoa các KHXH – Hành vi & GDSK, Trường Đại học Y tế công cộng
Đại học Roehampton University of London; Chuyên ngành: Nghiên cứu xã hội