TS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi

  • Job
    Trưởng bộ môn
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

TS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi Giảng viên, Trưởng bộ môn Thạc sỹ Xã hội học.