NCS. Bùi Thị Phương

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Xã hội học
  • Experience
  • Email

Cử nhân xã hội học, khoa Xã hội học, đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

Thạc sỹ xã hội học, khoa Xã hội học, đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

Nghiên cứu sinh xã hội học, khoa Xã hội học, đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.