Ths. Trương Quan Tiến

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

Giảng viên Bộ môn Giáo dục sức khỏe, Khoa các KHXH – Hành vi & GDSK, Trường Đại học Y tế công cộng
Thạc sĩ - Đại học Y tế công cộng (1999)