Bộ môn Xã hội học sức khỏe thuộc Khoa các Khoa học xã hội, Hành vi và Giáo dục Sức khỏe. Nhiệm vụ của bộ môn là giảng dạy các môn: Nhân học Ytế & Xã hội học Sức khoẻ, Tâm lý Yhọc và Yđức cho các đối tượng cử nhân Y tế Công cộng (YTCC)hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học. Các môn học được giảng dạy nhằm trang bị cho học viên các tiếp cận lý thuyết của khoa học xã hội và khả năng ứng dụng các tiếp cận lý thuyết để phân tích được các yếu tố tâm lý, văn hóa, xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật của các nhóm đối tượng đích cụ thể. Bên cạnh đó, giảng viên của bộ môn cũng tham gia giảng dạy, điều phối các môn học khác thuộc Khoa, và phối hợp, cộng tác với các đơn vị trong và ngoài trường trong các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn, nghiên cứu khoa học xã hội về sức khoẻ.