PGS.TS. Phạm Tiến Nam

  • Job
    Trưởng bộ môn Công tác Xã hội
  • Specialized
    Tiến sỹ Công tác xã hội
  • Experience
  • Email

Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội, Hà Nội

- Thạc sỹ Công tác xã hội, Đại học Phụ nữ Philippines, Philippines

- Tiến sỹ Công tác xã hội, Đại học Quốc Gia Philippines, Philippines