ThS. Vũ Thị Thanh Mai

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sỹ Công tác xã hộ
  • Experience
  • Email

(Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội)

- Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội, Hà Nội

- Thạc sỹ Công tác xã hội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội