Ths. Nguyễn Kim Oanh

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email

Description

- Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Thăng Long.
- Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học Thăng Long.