Ths. Nguyễn Thị Phương

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email
- Cử nhân Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Thạc sĩ Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.