Các ấn phẩm

  1. Tâm lý học Sức khỏe - Tài liệu giảng dạy Cử nhân YTCC.
  2. Xã hội học Sức khỏe - Tài liệu giảng dạy Cử nhân YTCC.
  3. Nhân học Y tế Ứng dụng - Tài liệu giảng dạy Cử nhân YTCC.
  4. Đạo đức trong thực hành y tế công cộng - Tài liệu giảng dạy Cử nhân YTCC.
  5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ - Tài liệu dành cho Đối tượng Sau Đại học.
  6. Tiếp thị xã hội: Nguyên lý và ứng dụng trong Y tế công cộng.
  7. Truyền thông sức khỏe - Tài liệu dành cho cử nhân YTCC định hướng chuyên ngành Truyền thông-Giáo dục sức khỏe.
  8. Đánh giá các chương trình Nâng cao sức khỏe – Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng, Định hướng Truyền thông – Giáo dục sức khỏe.
  9. Vận động trong thực hành nâng cao sức khỏe – Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng, Định hướng Truyền thông – Giáo dục sức khỏe.
  10. Phương pháp nghiên cứu kết hợp – Tài liệu giảng dạy cho Cao học Y tế công cộng