TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

KHOA CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI-HÀNH VI
VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Khoa các Khoa học xã hội – Hành vi & Giáo dục sức khỏe thuộc trường đại học Y tế công cộng được thành lập từ năm 2001. Khoa bao gồm 6 bộ môn và 16 giảng viên. Mục tiêu cơ bản là đào tạo những học viên có năng lực cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi để ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực Y tế công cộng. Ngoài ra, khoa còn đào tạo sinh viên chuyên ngành Truyền thông – Giáo dục sức khỏe có kĩ năng và kiến thức về truyền thông và lập kế hoạch các chương trình nâng cao sức khỏe. Bên cạnh việc đào tạo, nghiên cứu và tư vấn cũng là những nhiệm vụ quan trọng của khoa. Khoa Khoa học xã hội – Hành vi & Giáo dục sức khỏe đã có nhiều nghiên cứu cấp cơ sở, cấp bộ và hợp tác với nhiều tổ chức và các trường đại học trong nước cũng như quốc tế..